Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Gminny Ośrodek Kultury - Procedura organizacji zajęć edukacji artystycznej i kulturowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie w czasie trwania stanu epidemii dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19

Informacje

Tom & Jerry

Nomadland

Zachodniopomorska Karta Seniora

Procedura organizacji zajęć edukacji artystycznej i kulturowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie w czasie trwania stanu epidemii dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 /2020 Dyrektora GOK w Tychowie z dnia 15 czerwca 2020r w sprawie wdrożenia Procedury organizacji zajęć edukacji artystycznej i kulturowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie w czasie trwania stanu epidemii dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19.
Procedura organizacji zajęć edukacji artystycznej i kulturowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie w czasie trwania stanu epidemii dotycząca zapobiegania
i przeciwdziałania COVID – 19

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczestników oraz pracowników placówki.

1. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży oraz dorosłych uczestników zajęć.
2. W celu korzystania z zajęć orgaznizowanych w placówce rodzic dziecka oraz pełnoletni uczestnik zajęć zobowiązany jest do złożenia wniosku – załącznik nr 1 oraz oświadczenia - załącznik nr 2
3. W pracowni może przebywać określona ilość uczestników wg zasady 10 m² na osobę - załącznik nr 3
4. Uczestnicy zajęć mają ograniczony dostęp do środków dydaktycznych i materiałów będących na wyposażeniu pracowni. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane.
5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami będą wynosić min.2 m.
6. Uczestnik zobowiązany jest posiadać przybory do własnego użytku (pędzle, ołówki, kredki itp.), nie wymienia się nimi z innymi uczestnikami.
7. Uczestnicy zajęć, zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli, przebywają na sali na podstawie ewidencji obecności.
8. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć.
9. Uczestnicy zajęć posiadają własną przestrzeń, która jest stała i niezmienna przez cały czas trwania zajęć, przypisana do konkretnego uczestnika zajęć.
10. Każdy przedmiot będący na wyposażeniu pracowni , z którego uczestnik skorzysta, będzie po wykorzystaniu odkładany w wyznaczone miejsce i dezynfekowany po zakończeniu zajęć przez pracownika obsługi oraz instruktora.
11. Po przyjściu na zajęcia, należy umyć ręce woda z mydłem. Instruktor jest zobowiązany nieustannie przypominać o myciu rak. Podczas zajęć należy zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
12. Sale będą wietrzone co najmniej raz na 45 minut, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.
13. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren placówki (np. spacer do parku).
14. Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą do GOK niepotrzebnych przedmiotów.
15. Aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami zajęć będą ograniczane.
16. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki zaznaczonej taśmą z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, w odstępie 2 m od kolejnego z dzieckiem, pracownika placówki, uczestnika, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
17. Instruktorzy uzgadniają z rodzicami sposoby szybkiej komunikacji poprzez podanie aktualnych numerów telefonów.
18. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną ( np. kaszel, duszności itp.)
19. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
20. Jeśli dziecko ma wracać po zakończeniu zajęć samo do domu – rodzic zobowiązany jest napisać Oświadczenie o takiej decyzji .
21. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, to uczestnik nie może brać udziału w zajęciach.
22. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, rodzic jest zobowiązany zawrzeć taką informację we wniosku.
23. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczestnik nie jest zdrowy – np. podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel – dziecko nie może być przyjęte i pozostać w placówce.
24. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia i poruszania się rodziców/opiekunów i osób nieupoważnionych po budynku i terenie placówki / nie dotyczy dojścia do wyznaczonego miejsca przy wejściu do budynku.
25. Jeżeli u uczestnika zajęć pojawią się niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowany
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania uczestnika z placówki.
26. Rodzice dzieci oraz osoby pełnoletnie uczęszczające na zajęcia są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Dyrektora w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia COVID– 19.
27. Po zakończonych zajęciach pomieszczenie, w którym odbywały się zajęcia będzie myte
i dezynfekowane przez pracowników obsługi.

Załącznik nr 3
do Procedury organizacji zajęć edukacji artystycznej i kulturowej
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie w czasie trwania stanu epidemii,
dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19


Maksymalna ilość odbiorców mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie
1. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w reżimie sanitarnym z zachowaniem dystansu społecznego i wszelkich środków ostrożności.
2. W pracowni może przebywać określona ilość uczestników wg zasady 10 m² na osobę
3. W sali odległości pomiędzy stanowiskami będą wynosić min.2 m.
Pracownia plastyczna – maksymalnie 3 osoby +instruktor ,
Sala widowiskowa z przeznaczeniem na zajęcia ( scena) – maksymalnie 10 osób + instruktor
Pracownia muzyczna – zajęcia indywidualne tylko, maksymalnie 2 osoby plus instruktor
Pracownia teatralna – maksymalnie 2 osoby + instruktor
Pomieszczenie zespołu ludowego – maksymalnie 3 osoby +instruktor
Pomieszczenie tzw. Galeria – maksymalnie 5 osób + instruktor
Świetlica , II piętro – maksymalnie 4 osoby + instruktor

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-10-16 09:14:27przez:
Opublikowano:2020-09-03 00:00:00przez: Anna Węglarska
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury
Odwiedziny:444

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo